ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผู้

น.ส.อัญณิช์ภา บุตรศรี รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจักการศึกษา พร้อมด้วยนางผ่องพรรณ ปักกาโล นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมประชุมคระกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชท่านเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565 จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมดอกจาน สพป.มหาสารคาม เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ กิจการลูกเสือ มหาสารคาม เขต 2